Rozliczanie odwróconego kredytu hipotecznego

Osobami wskazanymi przez kredytobiorcę do kontaktu nie muszą być spadkobiercy kredytobiorcy, ale mogą nimi być także inne osoby, które ułatwią bankowi pozyskanie informacji o potencjalnych spadkobiercach kredytobiorcy. Nadto, jeżeli umowa przewiduje, informacje te bank publikuje w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.Należy podkreślić, że uprawnienie…

Prawa i obowiązki banku przy odwróconym kredycie hipotecznym

W myśl art. 17 ustawy bank może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego wyłącznie, jeżeli została wszczęta egzekucja z  nieruchomości lub z  prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego przez innego niż ten bank wierzyciela – przy czym o istnieniu tej wierzytelności bank nie wiedział…

Obowiązki kredytobiorcy przy odwróconym kredycie hipotecznym

Zgodnie z art. 16 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym w okresie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego kredytobiorca jest zobowiązany w odniesieniu do nieruchomości lub prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego,   posiadać ubezpieczenie tej nieruchomości lub tego lokalu od zdarzeń losowych, jeżeli jest wymagane przez…

Prawa kredytobiorcy przy odwróconym kredycie hipotecznym

Zgodnie art. 12 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Termin do odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli kredytobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany przez…

Zbycie nieruchomości obciążonej odwróconym kredytem hipotecznym

W  myśl art.  11 ustawy w  umowie odwróconego kredytu hipotecznego kredytobiorca może zobowiązać się do niezbywania własności nieruchomości lub prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego bez zgody banku. Tym samym, o ile umowa odwróconego kredytu hipotecznego nie stanowi inaczej, nieruchomość ta…

Odwrócony kredyt hipoteczny – złotówkowy czy walutowy

Odwrócony kredyt hipoteczny – złotówkowy czy walutowy Stara zasada bankowa twierdzi, że kredyt należy zaciągać w tej walucie, w jakiej uzyskuje się swoje dochody. Każdy kredyt zaciągany w walucie innej niż złotówka jest obarczony ryzykiem walutowym. Przekonały się o  tym zwłaszcza osoby, które…

Wartość rynkowa nieruchomości i welkość odwróconego kredytu hipotecznego

Oprócz oceny stanu i  historii zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomości lub lokalu podstawowe znaczenie będzie miało także ustalenie wartości rynkowej nieruchomości lub lokalu. Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego jest wartość…

Strony umowy odwróconego kredytu hipotecznego

Stroną umowy odwróconego kredytu hipotecznego może być tylko bank. Wynika to jednoznacznie z treści art.  4 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, zgodnie z którym przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych….

Rodzaje instytucji fiskalnych

Do instytucji fiskalnych zaliczyć można : instytucje opracowujące oraz uchwalające budżety instytucje dokonujące wydatków publicznych instytucje kontroli finansowej instytucje pobierające daniny publiczne

Publiczne instrumenty finansowe

Publiczne instrumenty finansowe to zobowiązania kreowane na pokrycie braku środków w funduszach publicznych : Wśród nich wyróżnić można : Obligacje skarbowe Kredyty Bony skarbowe