Praca – Kształtowanie się czynników wzrostu gospodarczego

Obraz rynku pracy w 2004 r. w zakresie popytu na pracę uległ zmianie. Według szacunków Ministerstwa Finansów[1] w ubiegłym roku, po raz pierwszy od pięciu lat, w polskiej gospodarce miał miejsce wzrost miejsc pracy. W większości sekcji gospodarki narodowej odnotowano oznaki poprawy…

Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie

Na 2004 r. zaplanowano realizację przychodów z prywatyzacji na kwotę 8.830,0 mln zł, z tego 8.580,0 mln zł z prywatyzacji pośredniej i z prywatyzacji bezpośredniej – 250,0 mln zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 3 ust. 1, pkt 3…

Działania promocyjno-informacyjne

W 2004 r. prowadzone były działania promocyjno-informacyjne wspierające realizację zadań Ministra Skarbu Państwa, w tym prywatyzację: –    organizowano konferencje prasowe z udziałem Kierownictwa MSP; –    zorganizowano dwa seminaria, z udziałem Kierownictwa MSP, poświęcone: nowo utworzonej „Grupie BOT jako strategicznemu zasobowi…

Prywatyzacja mienia wojskowego Skarbu Państwa

Prywatyzacja mienia wojskowego Skarbu Państwa Prywatyzację mienia wojskowego Skarbu Państwa prowadziła Agencja Mienia Wojskowego na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 90, poz. 405…

Prywatyzacja mienia rolnego Skarbu Państwa

Prywatyzacja mienia rolnego Skarbu Państwa Prywatyzację mienia rolnego Skarbu Państwa prowadzi Agencja Nieruchomości Rolnych, która kontynuowała realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 57, poz. 299 z późn….

Pakiety mniejszościowe akcji/udziałów

Pakiety mniejszościowe akcji/udziałów W 2004 r. prowadzone były działania zmierzające do sprzedaży spółek, w których Skarb Państwa posiadał mniejszościowe pakiety akcji/udziałów. W tej grupie spółek (udział Skarbu Państwa do 25%) sprzedane zostały akcje/udziały w 80 podmiotach, w tym w 33…

Narodowe Fundusze Inwestycyjne

Według stanu na koniec 2004 roku Skarb Państwa posiadał akcje w 9 Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym funduszy wyniósł od 2,49% do 18,36% (dla porównania na koniec 2003 r.: 2,41-20%). Spadek udziału Skarbu Państwa w kapitale…

Prywatyzacja bezpośrednia

Prywatyzacja bezpośrednia Według stanu na 1 stycznia 2005 r. wojewodowie pełnili rolę organu założycielskiego dla 322 czynnych przedsiębiorstw państwowych, a Minister Skarbu Państwa dla 21 i jednego banku państwowego – BGK. Od początku procesów prywatyzacyjnych do dnia 31.12.2004 r. spośród…

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna W 2004 r. z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (art. 56 ust.1 pkt. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji) pomoc na restrukturyzację otrzymało 14 przedsiębiorców, z tego 2 przedsiębiorców tj. ZZN w Mielcu Sp. z o.o. i PAP S.A. otrzymało pomoc w…