Kurs walutowy

W 2004 r. odnotowano nominalną efektywną deprecjację złotego (kurs ważony geograficzną strukturą polskiego eksportu) o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego. Złoty stracił również w ujęciu realnym (kurs deflowany CPI), a skala realnej efektywnej deprecjacji złotego wyniosła 1,7%. Wyżej wymieniona…

Inflacja

Dynamika cen konsumpcyjnych w 2004 r. liczona zarówno w ujęciu średniorocznym, jak i w relacji dwunastomiesięcznej była wyższa od założeń przyjętych w ustawie budżetowej. Średnioroczna inflacja w 2004 r. ukształtowała się w wysokości 3,5%, natomiast wzrost cen konsumpcyjnych liczony w ujęciu XII 2004 r. / XII…

Stopa procentowa

Krótkoterminowa stopa procentowa była w 2004 r. podstawowym instrumentem Narodowego Banku Polskiego wykorzystywanym w ramach realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. W kwietniu 2004 r. Rada Polityki Pieniężnej zmieniła nastawienie w polityce pieniężnej na restrykcyjne i w dalszej części roku trzykrotnie podniosła…

Produkt krajowy brutto

Znaczne przyspieszenie popytu krajowego oraz dobra koniunktura na polski eksport przyczyniły się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w roku ubiegłym. Zgodnie z danymi GUS realne tempo wzrostu PKB w 2004 r. wyniosło 5,4%, podczas gdy w 2003 r. wzrost ten wyniósł 3,8%….

Bilans płatniczy – Popyt zagraniczny – Zagregowany popyt

Według danych NBP deficyt na rachunku obrotów bieżących w 2004 r. wyniósł blisko 3,0 mld EUR wobec 4,1 mld EUR w roku 2003 (spadek o 28,0%). Dalszej poprawie uległa relacja deficytu obrotów bieżących do PKB, która w roku ubiegłym ukształtowała się…

Otoczenie makroekonomiczne – Popyt zagraniczny – Zagregowany popyt

Ożywienie koniunktury w gospodarce światowej, które nastąpiło w II połowie 2003 r. w głównej mierze było efektem silnej stymulacji ze strony polityki makroekonomicznej, zarówno pieniężnej jak i fiskalnej. Podobnie jak to bywało w przeszłości, motorem globalnego wzrostu były USA i kraje…

Popyt krajowy – Zagregowany popyt

Zgodnie z pierwszym szacunkiem GUS[1] popyt krajowy w 2004 r. wzrósł realnie o 5,0%, (najwięcej od 6 lat) wobec 2,6% w 2003 r., a jego wkład we wzrost PKB wyniósł 5,1 pkt. proc. Główne agregaty popytu wewnętrznego tj. spożycie ogółem i akumulacja odnotowały…

Sfera produkcji i wartość dodana w gospodarce

Zgodnie z danymi GUS opublikowanymi w dniu 13 maja 2005 r. realne tempo wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarce narodowej w 2004 r. wyniosło 5,1%. Ubiegły rok był trzecim z kolei, gdy tempo to uległo przyspieszeniu w stosunku do poprzedniego roku. Wartość dodana brutto…

Zmiany technologiczne – Kształtowanie się czynników wzrostu gospodarczego

Czynnik rozwoju technologicznego w okresie jednego roku w niewielkim jedynie stopniu wpływa na wzrost produkcji, jednak jego wpływ w okresie dłuższym jest kluczowy. Stanowi on znaczny potencjał dla wzrostu wydajności pracy, co jest jednym z podstawowych czynników długookresowego zrównoważonego wzrostu gospodarczego….