Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Składniki majątku zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych muszą być objęte stosowną ewidencją. Podatnicy opodatkowani na ogólnych zasadach, prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i…

Przekwalifikowanie składnika majątku

Amortyzacji podlegają nabyte lub wytworzone przez podatnika składniki majątku o okresie używania dłuższym niż rok. O tym jak długo będzie używany dany składnik decyduje podatnik. Jeżeli przewidywany okres używania składnika majątku, na potrzeby związane z działalnością, jest równy lub krótszy…

Składniki majątku niepodlegające amortyzacji

Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od: • gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, • budynków mieszkalnych, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu, • dzieł sztuki i eksponatów, • wartości firmy, jeżeli wartość ta powstała w…

Obliczanie należnej powiatowi kwoty uzupełniającej

Wysokość należnej powiatowi kwoty uzupełniającej, oblicza się: 1) dla powiatów, w których wskaźnik B jest nie większy niż 1,25 – mnożąc różnicę między wskaźnikiem B a liczbą 1,10 przez liczbę stanowiącą 10% wskaźnika Pp i przez liczbę mieszkańców tego powiatu;…

Wysokość należnej gminie kwoty podstawowej

Wysokość należnej gminie kwoty podstawowej oblicza się dla gmin, w których: 1) wskaźnik G jest równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg – mnożąc liczbę mieszkańców gminy przez liczbę stanowiącą sumę: a) liczby stanowiącej 90% różnicy między 40% wskaźnika Gg…

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane

1) od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym…

Wpływy z podatku od spadków i darowizn są przekazywane

1)  w przypadku pobranego przez płatnika podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia, w drodze darowizny, własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa…

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na: 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami; 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej; 3) …