Rzeczowe aktywa obrotowe

Rzeczowe aktywa obrotowe to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jed-nostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nie-przetworzonym. Źródło danych…

Aktywa jednostki

Aktywa jednostki – to kontrolowane przez jednostkę zasoby ma-jątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994

Przyjęte zasady rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości – to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994

Organ zatwierdzający

Organ zatwierdzający – to organ, który zgodnie z ob-owiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finanso-wego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki koman-dytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie…

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki to członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego or-ganu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki,…

Członek organu jednostki

Członek organu jednostki to osoba fizyczna, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z po-stanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi…

Instytucje budżetowe

Instytucje budżetowe to regulacje prawne dotyczące opracowywania budżetów, ich uchwalania, realizacji a także sprawozdawczości oraz kontroli.

Publiczne instrumenty finansowe

Publiczne instrumenty finansowe to zobowiązania kreowane na pokrycie braku środków w funduszach publicznych : Wśród nich wyróżnić można : Obligacje skarbowe Kredyty Bony skarbowe

Instrumenty fiskalne

Instrumenty fiskalne to mechanizmy o charakterze prawno-ekonomicznym umożliwiające gromadzenia środków publicznych oraz ich wykorzystywanie. Wśród instrumentów fiskalnych wyróżnić można : dochodowe wydatkowe