Plan dochodów Resortu Finansów na 2015 r

Plan dochodów Resortu Finansów na 2015 r w tys. zł Dział Rozdział Dochody wg ustawy budżetowej na 2015 r. 500 – Handel 50095 – Pozostała działalność 2 394 000 500 Suma 2 394 000 750 – Administracja publiczna 75001 –…

Plan wydatków Resortu Finansów na 2015 r

Plan wydatków Resortu Finansów na 2015 r. w tys. zł Budżet Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki wg ustawy budżetowej na 2015 r. Środki budżetowe Środki UE Razem Budżet Państwa 150 – Przetwórstwo przemysłowe 15018 – Rozliczenia związane z systemem dopłat do…

Indywidualne stawki amortyzacyjne

Indywidualne stawki amortyzacyjne możemy ustalać dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe uznaje się za używane, gdy podatnik jest w stanie udowodnić, że przed ich nabyciem…

Preferencyjna metoda amortyzacji – od nowych fabrycznie środków trwałych

Metoda ta ma zastosowanie na zasadzie praw nabytych do środków trwałych, których amortyzację tą metodą rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2007 r. Odpisów amortyzacyjnych możemy dokonywać od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grup 3-6 KŚT, w pierwszym…

Degresywna metoda amortyzacji

Metoda degresywnej amortyzacji może być stosowana wyłącznie do maszyn i urządzeń o charakterze produkcyjnym, zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT, to jest: kotłów i maszyn energetycznych (grupa 3), maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania (grupa 4), specjalistycznych maszyn, urządzeń…

Liniowa metoda amortyzacji

Podstawową metodą odpisów amortyzacyjnych jest metoda liniowa. Polega ona na dokonywaniu odpisów, aż do pełnego zamortyzowania składnika majątku według tej samej stawki amortyzacyjnej od stałej podstawy (wartości początkowej). Kwota rocznej amortyzacji stanowi iloczyn wartości początkowej środka trwałego i odpowiedniej stawki…

Metody amortyzacji

Metodę amortyzacji wybieramy przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Metoda amortyzacji nie może być zmieniana w trakcie używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik zmienia formę opodatkowania. Oznacza to, że jeżeli podatnik przyjął środek…

Zasady amortyzacji

1. Odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych dokonujemy: • od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość dokonywania odpisów przez podatników będących armatorami od inwestycji rozpoczętych, na które składa się zamówiony przez armatora…

Wartość początkowa środków trwałych

Odpisów amortyzacyjnych dokonujemy od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zważywszy, iż generalnie odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów, to wartość początkowa składnika majątku ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych….