System finansów prywatnych

System finansów prywatnych obejmuje następujące elementy : rynki finansowe instrumenty finansowe instytucje finansowe zasady regulujące funkcjonowaniem systemu

Elementy systemu finansowego państwa

Do elementów systemu finansowego państwa zaliczamy : system finansów prywatnych – finansowy podsystem rynkowy system finansów publicznych  – finansowy podsystem publiczny

Funkcje systemu finansowego państwa

Do funkcji systemu finansowego państwa to funkcje : polityki ekonomicznej płatnicza płynności oszczędności akumulacji bogactwa kredytowa zabezpieczenia przed ryzykiem  

System finansowy państwa

System finansowy państwa to mechanizm tworzenia i przepływu siły nabywczej. Jest to mechanizm umożliwiający świadczenie usług, które pozwalają na przepływ pieniądza w gospodarce. Jego rola to uczestniczenie w tworzeniu pieniądza i umożliwianie jego krążenia pomiędzy instytucjami o charakterze finansowym i…

Segmenty rynku finansowego

Segmenty rynku finansowego: rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy, rynek instrumentów pozabilansowych, rynek walutowy;

Rynek Finansowy – Definicja

Rynek Finansowy – ogół transakcji finansowych, których przedmiotem są instrumenty finansowe o różnym stopniu płynności i różnym ryzyku denominowane w jednostce pieniężnej jednego kraju. Transakcje te polegają na zamianie środka finansowego o najwyższej płynności (pieniądza-gotówki) na mniej płynny, ale bardziej dochodowy.

Dystrybucja w marketingu międzynarowowym

Dystrybucja to kolejny z elementów marketingu mix, który jest niezwykle ważny. Definiowana jest jako ten moment w procesie kupna sprzedaży, w którym następuje przekazanie wartości między producentem (i pośrednikiem), a odbiorcą finalnym . Najbardziej wybijającą się dla zewnętrznego obserwatora funkcją…

Najważniejsze determinanty poziomu cen

Najważniejsze zaś determinanty poziomu cen to :  popyt – jest elementem, który w dużym stopniu kształtuje się za pomocą czynników kulturowych;  koszty;  uwarunkowania prawne;  decyzje konkurentów (przede wszystkim w zakresie ceny, ale również inne);  cykl życia produktu – etap, na…

Adaptacja cenowa

Adaptacja cenowa – polega na działaniu, w ramach którego ceny są różnicowane w zależności od miejsca sprzedaży produktu. Przyjmuje się tutaj, że różnice w warunkach panujących między krajami powinny w istotny sposób determinować poziom cen. Pozwala to na czerpanie większych…

Konta bilansowe

Konta bilansowe służą do ewidencji stanu oraz zmian składników bilansu. Są one otwierane pod datą pierwszego dnia roku obrotowego według stanu początkowego z bilansu otwarcia, a zamykane pod datą ostatniego dnia roku obrotowego. Z ich sald końcowych sporządzany jest bilans zamknięcia zgodnie z…