Pakiet działań antykryzysowych

W odróżnieniu od innych krajów Zachodu, Polska uniknęła bezpośrednich skutków światowego kryzysu finansowego W Polsce nie upadł ani nie został znacjonalizowany ani jeden bank Nikt nie stracił swoich oszczędności Nie ma żadnych sygnałów niewypłacalności banków czy problemów ze spłatą kredytów…

Różnice kulturowe w międzynarodowym zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami jest dziedziną, która charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i możliwością dostosowań do panujących warunków. Sam projekt definiuje się jako taki ciąg zdarzeń, które mają swój początek i koniec (czyli jest to wydarzenie jednorazowe i niepowtarzalne), mające określony cel (czyli…

Publiczne instrumenty finansowe

Publiczne instrumenty finansowe to zobowiązania kreowane na pokrycie braku środków w funduszach publicznych : Wśród nich wyróżnić można : Obligacje skarbowe Kredyty Bony skarbowe

Zasady funkcjonowania systemu finansowego

Zasady funkcjonowania systemu finansowego to reguły a także sposoby funkcjonowania podmiotów na rynkach finansowych, zawierania transakcji, kreowania oraz obrotu instrumentami finansowymi. Wśród zasad tych wyróżnić można : zasady sformalizowane czyli przepisy prawne zasady niesformalizowane czyli zwyczaje oraz normy postępowania

Rodzaje instytucji finansowych

Do instytucji finansowych zaliczyć można : instytucje zajmujące się redystrybucją instrumentów finansowych instytucje tworzące instrumenty finansowe

Rodzaje instrumentów finansowych

Rodzaje instrumentów finansowych : instrumenty wierzycielskie instrumenty własnościowe instrumenty długoterminowe instrumenty krótkoterminowe

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe to narzędzia techniczno-organizacyjne służące do gromadzenia i wydatkowania zasobów pieniężnych, oraz do przygotowania, przeprowadzenia, ewidencji oraz kontroli operacji finansowych.

Cechy rynków finansowych

Do cech rynków finansowych zaliczyć można : rynkowy mechanizm ustalania cen niestabilność nieefektywność

Rynki finansowe

Rynki finansowe to rynki, na których przedmiotem transakcji są instrumenty finansowe. Transakcje zachodzące na tym rynku możemy podzielić na: powszechne zindywidualizowane