Renta hipoteczna

Renta hipoteczna polega na tym, że w zamian za przekazanie mieszkania bądź domu klient otrzyma rentę – ustaloną kwotę, płaconą zazwyczaj comiesięcznie. Dzieje się to w oparciu o tzw. umowę dożywocia, jaką podpisuje właściciel nieruchomości z instytucją finansową (w tym…

Obligacja jest to papier wartościowy

Obligacja jest to papier wartościowy, w którym jego wystawca stwierdza, że jest dłużnikiem podmiotu, który ten papier nabył. Wystawca obligacji zobowiązuje się do wypełnienia określonego świadczenia względem nabywcy obligacji. Ten, kto wystawia (emituje) obligację, zwany jest emitentem, a ten, kto…

Lokata to umowa, na mocy której klient powierza

Lokata to umowa, na mocy której klient powierza instytucji finansowej uzgodnioną kwotę swoich środków finansowych na określony czas. Po upływie tego czasu instytucja finansowa jest obowiązana wypłacić klientowi tę powiększoną sumę o umówione odsetki. Odsetki w tym przypadku to przychód…

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne to typ polisy ubezpieczeniowej, której celem jest zabezpieczenie klienta przed niepożądanymi konsekwencjami zdarzeń, jakie mogą nas czekać podczas urlopu. Takie ubezpieczenie szczególnie warto wykupić wtedy, kiedy planuje się wyjazd za granicę bądź aktywny wypoczynek w górach czy na…

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne chronią od niespodziewanych skutków wypadków drogowych oraz innych zdarzeń, które mogą powodować stratę finansową (np. kradzież auta) bądź zdrowotną (wypadek, potrącenie). Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych, z których obowiązkowe jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – OC komunikacyjne….

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe ma na celu ochronę ubezpieczonego przed konsekwencjami utraty bądź zniszczenia jego dóbr, majątku – to ubezpieczenie mienia. Są to także ubezpieczenia mające na celu ochronę przed roszczeniami (pretensjami) osób, którym ubezpieczony wyrządził szkodę – to ubezpieczenia od odpowiedzialności…

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie należy do grupy ubezpieczeń osobowych, których przedmiotem jest życie lub zdrowie. Zdarzeniem losowym, które powoduje wypłatę świadczenia od ubezpieczyciela, jest śmierć ubezpieczonego lub dożycie przez niego określonego wieku. Główną funkcją ubezpieczenia na życie jest zabezpieczenie bliskich na…

Podstawowe rodzaje ubezpieczeń

Istnieje kilka kryteriów dla rozróżnienia rodzajów ubezpieczeń. Po pierwsze ubezpieczenia mogą być dobrowolne (te klient sam z własnej woli kupuje, np. ubezpieczenie podróżne) lub obowiązkowe (te wynikają z nałożonego prawa, np. OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu). Ustawa o…

Ubezpieczenie to umowa pomiędzy towarzystwem a klientem

Ubezpieczenie to umowa zawarta pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym (ubezpieczycielem)  (ubezpieczającym). Według polskiego prawa ubezpieczycielem może być wyłącznie zakład ubezpieczeń (działający jako spółka akcyjna czy towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych). Istotne, że taki ubezpieczyciel musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (wydane przez Komisję…

Pożyczka pod zastaw

Pożyczka pod zastaw polega na tym, że w zamian za ustaloną kwotę pożyczkobiorca decyduje się przenieść prawo własności na pożyczkodawcę na oznaczony czas spłaty długu. Zastawem są zazwyczaj dobra materialne typu: samochód, biżuteria, papiery wartościowe lub nieruchomość. Pożyczka pod zastaw…