Informacje uzyskane z pilotaży metody wartościowania

Przeprowadzając audyt procesu wartościowania należy pamiętać o następujących kwestiach: Wartościowanie wg tej samej metody, ale przeprowadzone przez różne zespoły nie gwarantuje pełnej porównywalności między urzędami, natomiast dobrze służy ustaleniu hierarchii wewnątrz urzędu Przeprowadzone projekty pilotażowe pokazują, że wartościowanie na ogół…

Procedura wartościowania - przedziały punktowe

Stanowisko pracy zostaje zakwalifikowane do przedziału punktowego na podstawie wyniku wartościowania. Reprezentujący pracodawcę określa przedziały punktowe kierując się następującymi zasadami: liczba przedziałów punktowych nie może być mniejsza niż 8 i większa niż 14; przedziały punktowe muszą być rozłączne; podział na…

Procedura wartościowania - zatwierdzanie wyników wartościowania

Tryb zatwierdzania wyników wartościowania: Wyniki zatwierdza reprezentujący pracodawcę po zasięgnięciu opinii kierującego komórką organizacyjną, w której znajduje się stanowisko pracy. Uwaga: opinia kierującego komórką organizacyjną nie jest wiążąca dla reprezentującego pracodawcę. Zmiana wyników wartościowania przez reprezentującego pracodawcę: –przed zatwierdzeniem może…

Procedura wartościowania stanowiska pracy- prace zespołu

Prace zespołu – aspekty do zbadania Czy ustalono harmonogram prac zespołu oraz czy go zrealizowano? Czy z posiedzeń zespołu były sporządzane protokoły zgodnie z zarządzeniem? Czy w trakcie wartościowania stanowisk pracy było wymagane kworum? – informacje z protokołu. Czy w…

Procedura wartościowania stanowiska pracy- skład zespołu

Zasady powoływania zespołu wartościującego: dostosowany do wielkości urzędu – uwaga: brak prostych przeliczników pozwalających ustalić liczebność zespołu wartościującego co najmniej 5 członków zespołu członkami zespołu mogą być tylko pracownicy urzędu: –członkowie korpusu służby cywilnej –osoby zajmujące stanowiska kierownicze w urzędzie…

Metoda wartościowania stanowska pracy– zależności i obszary ryzyka

Kompetencje Wykształcenie: kryterium jest powiązane z kryterium „Doświadczenie zawodowe”, co umożliwia wariantowe opisywanie i ocenianie wymogów koniecznych do poprawnej realizacji zadań na stanowisku pracy Punkty dodatkowe za posługiwanie się językami obcymi: –należy przyznawać tylko w sytuacji, gdy praca na danym…

Najważniejsze zasady wartościowania stanowiska pracy

wartościowaniu podlegają stanowiska pracy, a nie pracownicy je zajmujący należy wybrać minimalny poziom (z danego kryterium), który zapewni poprawne wykonywanie zadań na stanowisku podczas wartościowania należy kierować się zadaniami najczęściej wykonywanymi na stanowisku pracy do opisów stanowiska pracy należy podchodzić…

Cele wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

Ustalenie hierarchii stanowisk pracy w danym urzędzie, ze względu na: wymagane kompetencje, charakter pracy i zakres odpowiedzialności. Stworzenie zaszeregowania stanowisk łącznie z wymaganymi kompetencjami, które może zostać wykorzystane w tworzeniu „ścieżek kariery”, planowaniu szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej, organizacji…

Definicja wartościowania

„Proces ustalania relatywnej wartości poszczególnych stanowisk pracy w obrębie organizacji” Armstrong „Wartościowanie stanowisk pracy to proces opisywania, analizowania, a ostatecznie wyceniania stanowisk za pomocą odpowiedniej metody. Efektem jest wyrażony w punktach wynik, określający pozycję badanego stanowiska w odniesieniu do innych…