Odwrócony kredyt hipoteczny – złotówkowy czy walutowy

Odwrócony kredyt hipoteczny – złotówkowy czy walutowy Stara zasada bankowa twierdzi, że kredyt należy zaciągać w tej walucie, w jakiej uzyskuje się swoje dochody. Każdy kredyt zaciągany w walucie innej niż złotówka jest obarczony ryzykiem walutowym. Przekonały się o  tym zwłaszcza osoby, które…

Wartość rynkowa nieruchomości i welkość odwróconego kredytu hipotecznego

Oprócz oceny stanu i  historii zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomości lub lokalu podstawowe znaczenie będzie miało także ustalenie wartości rynkowej nieruchomości lub lokalu. Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego jest wartość…

Procedura zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego

Ustawa o  odwróconej hipotece nakłada na bank szereg obowiązków przed zawarciem umowy. Chodzi o  umożliwienie potencjalnemu kredytobiorcy zapoznanie się z podstawowymi, istotnymi warunkami, jakie proponuje bank. I tak, zgodnie z art. 8 ustawy bank w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy…

Strony umowy odwróconego kredytu hipotecznego

Stroną umowy odwróconego kredytu hipotecznego może być tylko bank. Wynika to jednoznacznie z treści art.  4 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, zgodnie z którym przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych….

Odwrócona hipoteka

„Odwrócona hipoteka” to faktycznie nowy rodzaj kredytu, jakiego bank może udzielić właścicielowi nieruchomości albo osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Różni się od zwykłego kredytu hipotecznego przede wszystkim tym, że w przypadku „odwróconej hipoteki” bank…

Wynik finansowy netto w banku

Na wynik finansowy netto w banku składa się : wynik działalności operacyjnej (w tym na działalności bankowej); obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. wynik operacji nadzwyczajnych;…

Rodzaje instytucji fiskalnych

Do instytucji fiskalnych zaliczyć można : instytucje opracowujące oraz uchwalające budżety instytucje dokonujące wydatków publicznych instytucje kontroli finansowej instytucje pobierające daniny publiczne

Publiczne instrumenty finansowe

Publiczne instrumenty finansowe to zobowiązania kreowane na pokrycie braku środków w funduszach publicznych : Wśród nich wyróżnić można : Obligacje skarbowe Kredyty Bony skarbowe

Instrumenty fiskalne

Instrumenty fiskalne to mechanizmy o charakterze prawno-ekonomicznym umożliwiające gromadzenia środków publicznych oraz ich wykorzystywanie. Wśród instrumentów fiskalnych wyróżnić można : dochodowe wydatkowe