Znaczący wzrost finansowania długoterminowego

Informacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r W okresie I-IX br. odnotowano istotny wzrost zobowiązań wymagalnych powyżej 1 roku (z 196,1 mld zł na koniec ub.r. do 259,9 mld zł na koniec września br., tj. o 32,5%)…

Znaczny wzrost zobowiązań, finansowanie zagraniczne stabilne

Informacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r Obserwowany w okresie I-IX br. silny wzrost sumy bilansowej znalazł odzwierciedlenie w zwiększeniu zobowiązań (o 120,2 mld zł, tj. 9,6%; skorygowany o 112,7 mld zł, tj. 8,9%). Największy wpływ na…

Zwiększenie stanu najpłynniejszych aktywów

Informacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r W okresie I-IX br. odnotowano znaczne zwiększenie inwestycji w najpłynniejsze aktywa (o 58,9 mld zł, tj. o 14,4%) oraz wzrost ich udziału w sumie bilansowej (z 29,2% do 30,5%). Przyrost…

Stabilizacja jakości portfela kredytowego

Informacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r W okresie I-IX br. jakość portfela pozostała stabilna. Wprawdzie stan kredytów zagrożonych nieznacznie wzrósł (o 1,3 mld zł, tj. 1,8%; rok/rok o 1,0 mld zł, tj. 1,4%), ale ich udział…

Renta hipoteczna

Renta hipoteczna polega na tym, że w zamian za przekazanie mieszkania bądź domu klient otrzyma rentę – ustaloną kwotę, płaconą zazwyczaj comiesięcznie. Dzieje się to w oparciu o tzw. umowę dożywocia, jaką podpisuje właściciel nieruchomości z instytucją finansową (w tym…

Fundusze inwestycyjne są formą zbiorowego inwestowania

Fundusze inwestycyjne są formą zbiorowego inwestowania, co oznacza, że inwestorzy (np. osoby fizyczne, firmy) powierzają umówioną kwotę środków finansowych wybranemu funduszowi, a jego zadaniem jest inwestowanie tych powierzonych środków. Dzięki temu pozyskaniu i gromadzeniu środków wielu inwestorów fundusz ma możliwość…

Obligacja jest to papier wartościowy

Obligacja jest to papier wartościowy, w którym jego wystawca stwierdza, że jest dłużnikiem podmiotu, który ten papier nabył. Wystawca obligacji zobowiązuje się do wypełnienia określonego świadczenia względem nabywcy obligacji. Ten, kto wystawia (emituje) obligację, zwany jest emitentem, a ten, kto…

Lokata to umowa, na mocy której klient powierza

Lokata to umowa, na mocy której klient powierza instytucji finansowej uzgodnioną kwotę swoich środków finansowych na określony czas. Po upływie tego czasu instytucja finansowa jest obowiązana wypłacić klientowi tę powiększoną sumę o umówione odsetki. Odsetki w tym przypadku to przychód…

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne to typ polisy ubezpieczeniowej, której celem jest zabezpieczenie klienta przed niepożądanymi konsekwencjami zdarzeń, jakie mogą nas czekać podczas urlopu. Takie ubezpieczenie szczególnie warto wykupić wtedy, kiedy planuje się wyjazd za granicę bądź aktywny wypoczynek w górach czy na…