Charakterystyka sektora skok

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku Na koniec III kwartału 2014 r. działalność prowadziły 53 kasy, ich liczba w stosunku do końca roku ubiegłego obniżyła się o 2, które zakończyły działalność operacyjną w III kwartale…

Jakość portfela kredytowego sektora bankowego

Informacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r W okresie I-IX br. jakość portfela pozostała stabilna. Wprawdzie stan kredytów zagrożonych zwiększył się (o 1,3 mld zł, tj. o 1,8%; w ujęciu rok/rok wzrost o 1,0 mld zł; 1,4%),…

Źródła finansowania sektora bankowego

Informacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r Duży wzrost sumy bilansowej znalazł odzwierciedlenie w zwiększeniu zobowiązań, które w okresie I-IX w ujęciu nominalnym wzrosły o 120,2 mld zł, tj. o 9,6% (rok/rok o 7,4%), a po wyeliminowaniu…

Główne kierunki rozwoju sektora bankowego

Informacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r Obserwowane w br. przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki oraz stopniowa poprawa sytuacji na rynku pracy sprzyjały zwiększeniu skali działania sektora bankowego. W okresie I-IX br. suma bilansowa sektora bankowego zwiększyła się…

Wyniki finansowe sektora bankowego

Informacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r Zrealizowany w okresie I-IX br. wynik netto sektora bankowego był o 1 224 mln zł, tj. o 10,4% wyższy niż w analogicznym okresie ub.r. Poprawę wyników odnotowano zarówno w bankach…

Pozycja płynnościowa sektora bankowego

Informacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r W okresie I-IX br. sytuacja w zakresie bieżącej płynności była dobra. Przestrzeganie postanowień uchwały KNF nr 386/2008 pozostaje zadowalające. Liczba naruszeń uchwały była niewielka i dotyczyła podmiotów mających marginalne znaczenie…

Pozycja kapitałowa sektora bankowego

Informacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady dotyczące adekwatności kapitałowej określone przez tzw. pakiet CRR/CRD IV2, przy czym rozporządzenie CRR zaczęło obowiązywać bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE, natomiast…

Umiarkowany wzrost skali operacji pozabilansowych

Informacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r Obserwowany w okresie I-IX br. wzrost akcji kredytowej znalazł odzwierciedlenie we wzroście udzielonych przez banki zobowiązań dotyczących finansowania (o 4,0% do 228,5 mld zł, w tym 162,7 mld zł wynikało…