Sprzedaż wierzytelności w sektorze skok

Według danych sprawozdawczych na koniec III kwartału 2014 r. wartość brutto sprzedanych przez kasy portfeli kredytów i pożyczek wyniosła 2 193 mln zł i nieznacznie wzrosła w stosunku do końca 2013 r. o 62,5 mln zł. Największą część sprzedanego portfela…

Jakość portfela kredytowego kas skok

Zgodnie ze sprawozdawczością kas, wartość kredytów przeterminowanych na koniec września 2014 r. wynosiła 5 139mln zł, z czego 2 785 mln zł stanowiły kredyty, których okres przeterminowania wynosił powyżej 12 miesięcy. Dane te nie obejmują kredytów przeterminowanych sprzedanych w latach…

Struktura depozytów kas skok

Z danych sprawozdawczych kas na koniec września 2014 r. wynika, że w strukturze depozytów dominowały depozyty z terminem wymagalności do 12 miesięcy włącznie, natomiast w ujęciu podmiotowym depozyty osób fizycznych stanowiły 99,5% depozytów ogółem. Wśród zgromadzonych w kasach depozytów pod…

Źródła finansowania działalności kas skok

Według stanu na koniec września 2014 r. głównym źródłem finansowania działalności kas były depozyty członków (przede wszystkim oszczędności osób fizycznych) w wysokości 16 091 mln zł. Łącznie depozyty członków kas stanowiły 91,7% wartości aktywów. W strukturze zobowiązań występują również pozostałe…

Pozostałe aktywa kas skok

Łączna wartość pozostałych aktywów (zdefiniowanych dla potrzeb niniejszej analizy jako suma środków zgromadzonych w kasie, bankach oraz portfel instrumentów dłużnych i kapitałowych) wynosiła na koniec września 2014 r. 5 555 mln zł i była o 1 366 mln zł niższa…

Działalność kredytowa sektora skok

Portfel kredytów i pożyczek netto sektora skok na koniec III kwartału 2014 r., zgodnie ze sprawozdawczością kas, przekraczał wartość 10 306 mln zł i w stosunku do końca 2013 r. obniżył się o 188 mln zł. Portfel kredytowy netto stanowił…

Wyniki sektora skok

Przychody W III kwartale 2014 r. przychody kas pochodziły głównie z działalności podstawowej. Podkreślić jednak należy, iż przychody z tytułu odsetek uległy obniżeniu o ponad 182,3 mln zł tj. o 12,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W omawianym…

Sytuacja płynnościowa kas skok

Bieżąca sytuacja kas w zakresie płynności była zadowalająca. Na podstawie art. 38 ustawy o skok, kasy zobowiązane są do utrzymywania 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego w postaci rezerwy płynnej zgromadzonej w formie gotówki, środków ulokowanych w Kasie Krajowej lub zainwestowanych w jednostki…

Adekwatność kapitałowa sektora skok

Zgodnie z art. 24 ustawy skok, do funduszy własnych kas zaliczane były: 1) fundusz udziałowy, 2) fundusz zasobowy, 3) fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych, 4) za zgodą KNF, środki otrzymane na zasadach zobowiązań podporządkowanych: a. z Kasy Krajowej…