Ubezpieczenie na życie

jghjjUbezpieczenie na życie należy do grupy ubezpieczeń osobowych, których przedmiotem jest życie lub zdrowie. Zdarzeniem losowym, które powoduje wypłatę świadczenia od ubezpieczyciela, jest śmierć ubezpieczonego lub dożycie przez niego określonego wieku. Główną funkcją ubezpieczenia na życie jest zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci posiadacza polisy lub też zapewnienie ubezpieczonemu dodatkowych środków w starszym wieku. W przypadku ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jeśli śmierć nastąpiła w czasie trwania umowy polisy, dlatego nierzadko ubezpieczyciele proponują zawarcie takiej polisy dożywotnio, a nie na czas określony.
W ubezpieczeniu na dożycie określonego wieku ubezpieczyciel wypłaci umówione świadczenie w przypadku dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku. Jednak jeśli ubezpieczony tego wieku nie dożyje, to ubezpieczyciel powinien zwrócić zapłacone składki.Takie ubezpieczenie ma charakter oszczędnościowy. Przy wyborze konkretnej oferty ubezpieczyciela powinno się wziąć pod uwagę przede wszystkim czas, na jaki chce się zawrzeć umowę, i wysokość świadczenia. Od nich zależy bowiem wysokość składki. Natomiast samą składkę można opłacać wedle wyboru, np. miesięcznie, kwartalnie czy rocznie; jest to tzw. składka regularna. Należy pamiętać, by ją opłacać terminowo.
W przypadku ubezpieczenia na dożycie określonego wieku opłaca się wybór dłuższego okresu składkowego – wtedy pieniądze mają czas, by „pracować”. W przypadku polisy na wypadek śmierci długość trwania umowy nie jest już istotna, bo uposażeni otrzymają wypłatę bez względu na to, kiedy przydarzyła się śmierć ubezpieczonego, naturalnie jeśli – jak wspomniano powyżej – zdarzyło się to w czasie trwania umowy.
Innym rodzajem ubezpieczenia osobowego jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (potocznie określane skrótem NNW). Celem zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest finansowe wsparcie ubezpieczonego w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu (gdy np. konieczne będą dodatkowe środki na leczenie lub rehabilitację) lub wsparcie finansowe dla bliskich (uposażonych) w przypadku śmierci uposażonego. Ten rodzaj ubezpieczenia różni się od ubezpieczenia na życie tym, że wypłata świadczenia następuje w przypadku uszkodzenia zdrowia lub śmierci, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. Definicja nieszczęśliwego wypadku jest najczęściej zawarta w OWU (Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia). Przyjmuje się w niej, że nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe (np. upadek, wybuch), wywołane jakąś zewnętrzną przyczyną (nie może to być np. przewlekła choroba), w następstwie którego ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu bądź zmarł. Świadczenie w wysokości 100% kwoty jest wypłacone uposażonym w przypadku śmierci ubezpieczonego, a w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu wypłacana jest kwota określana procentowo i odpowiadająca orzeczonemu procentowi uszczerbku na zdrowiu. Czasami kwoty świadczeń za określony procent uszczerbku na zdrowiu są zawarte w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) w tzw. tabeli oceny uszczerbku na zdrowiu. Warto się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy, ponieważ nie są one identyczne u wszystkich ubezpieczycieli, choć powinny spełniać normy zawarte w Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej.
Innym jeszcze ubezpieczeniem osobowym jest ubezpieczenie posagowe, którego celem jest zapewnienie dziecku „lepszego startu w dorosłość”. Wypłata takiego świadczenia następuje zazwyczaj w momencie, gdy dziecko osiąga określony umową wiek, zazwyczaj jest to pełnoletniość. Kwota ubezpieczenia może zostać wypłacona jednorazowo lub w postaci comiesięcznej renty posagowej. Niektórzy ubezpieczyciele proponują też wariant renty posagowej dla dziecka w przypadku śmierci rodziców.

Źródło :
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2014
„Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych” (http://www.rpo.gov.pl/pl/content/us%C5%82ugi-finansowe-poradnik-dla-os%C3%B3b-starszych)