Ubezpieczenie majątkowe

jghjjUbezpieczenie majątkowe ma na celu ochronę ubezpieczonego przed konsekwencjami utraty bądź zniszczenia jego dóbr, majątku – to ubezpieczenie mienia. Są to także ubezpieczenia mające na celu ochronę przed roszczeniami (pretensjami) osób, którym ubezpieczony wyrządził szkodę – to ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (potocznie określane jako OC).
Ubezpieczenie mienia zabezpiecza je przed takimi wydarzeniami, jak kradzież, szkody spowodowane żywiołami (deszcz, ogień itp.) bądź wypadek. W razie uszkodzenia bądź utraty ubezpieczonego mienia osoba ubezpieczona otrzymuje zapisaną w umowie kwotę rekompensaty. Najbardziej typowe ubezpieczenia to ubezpieczenie mieszkania od zalania, pożaru, kradzieży oraz samochodu przed kradzieżą bądź zniszczeniem (tzw. AC – autocasco). Można też ubezpieczyć inne budynki (np. domek letniskowy na działce wraz z jego wyposażeniem), a także maszyny, sprzęt itd.
Z reguły ubezpieczony sam ocenia, na jaką kwotę chce swój domowy majątek ubezpieczyć. Należy pamiętać, iż jeśli doszło do włamania z kradzieżą, to na ubezpieczonym ciąży obowiązek udowodnienia, że określone dobra faktycznie były w posiadaniu ubezpieczonego. Warto zatem nie wyrzucać rachunków czy instrukcji obsługi sprzętów. Zanim podpisze się umowę ubezpieczenia mienia, należy dokładnie przeczytać, czy zawiera ona wszystkie rodzaje ryzyka, jakie klient chce uwzględnić w ubezpieczeniu (szczególnie należy prześledzić załącznik „wyłączenia”), i czy suma ubezpieczenia spełnia jego oczekiwania. Składka za tego rodzaju ubezpieczenie jest zazwyczaj płacona jednorazowo.
Jeśli dojdzie do szkody, należy niezwłocznie zawiadomić o tym ubezpieczyciela, by ten wysłał do ubezpieczonego rzeczoznawcę, który wyceni wartość szkody. Po tym fakcie ubezpieczyciel powinien na bieżąco informować ubezpieczonego o przebiegu likwidacji szkody (zmierzającej do wypłaty odszkodowania). Natomiast w przypadku, gdy sami wyrządzimy jakąś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia, z pomocą przychodzi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), dzięki któremu ubezpieczyciel wypłaci osobie poszkodowanej przez nas odszkodowanie. Szkodą może być uszkodzenie lub doprowadzenie do straty mienia (dóbr, majątku) będącego własnością innej osoby lub uszkodzenie ciała czy spowodowanie śmierci innej osoby.
Bezwzględnie zobowiązanym do naprawienia szkody jest się wtedy, gdy działanie bądź zaniechanie spowodowało szkodę i istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym działaniem a jego skutkiem, np. jeśli niedopilnowany przez nas pies ugryzł dziecko sąsiada.

Źródło :
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2014
„Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych” (http://www.rpo.gov.pl/pl/content/us%C5%82ugi-finansowe-poradnik-dla-os%C3%B3b-starszych)