Prawa i obowiązki banku przy odwróconym kredycie hipotecznym

11W myśl art. 17 ustawy bank może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego wyłącznie, jeżeli została wszczęta egzekucja z  nieruchomości lub z  prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego przez innego niż ten bank wierzyciela – przy czym o istnieniu tej wierzytelności bank nie wiedział w dniu zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Nieruchomość ta lub to prawo stanowi bowiem wyłączne zabezpieczenie udzielonego kredytu, a  ujawnienie „konkurencyjnego” wierzyciela, o  którym bank wcześniej nie wiedział sprawia, że bank być może w ogóle nie udzieliłby kredytu. W takim przypadku bank wstrzymuje wypłatę odwróconego kredytu hipotecznego.
Nadto bank może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego, gdy kredytobiorca przeniósł na osoby trzecie własność nieruchomości lub prawo, stanowiące zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego bez zgody banku w przypadku, kiedy w umowie odwróconego kredytu hipotecznego strony zastrzegły obowiązek niezbywania własności tej nieruchomości lub tego prawa bez zgody banku. Także wówczas bank ex lege wstrzymuje wypłatę odwróconego kredytu hipotecznego. Bank może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego również wtedy, gdy  wartość nieruchomości lub lokalu, będących przedmiotem zabezpieczenia z  przyczyn zawinionych przez kredytobiorcę uległa istotnemu zmniejszeniu. Obowiązkiem kredytodawcy jest bowiem – skoro on korzysta z nieruchomości – zachowanie jej w stanie niepogorszonym, co oznacza np. konieczność dokonywania drobnych remontów. Wprost wynika to z treści art.16 ust. 2 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, zgodnie z którym kredytobiorca winien  utrzymywać tę nieruchomość lub ten lokal w stanie niepogorszonym, z  uwzględnieniem zwykłego używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności prowadzenie bieżących napraw i remontów. Bank udziela bowiem kredytu nie po to, aby zostać właścicielem np. mieszkania i je wynajmować, ale by dzięki transakcji zyskać. Oznacza to, że przejmowane z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego mieszkania będą prawdopodobnie sprzedawane. Zbycie nieremontowanego, czy wręcz zrujnowanego mieszkania pociąga natomiast odpowiednie skutki finansowe. Należy przy tym zaznaczyć, że chodzi tu wyłącznie o sytuację, gdy wartość nieruchomości uległa po pierwsze istotnemu (a więc i znacznemu) zmniejszeniu, a po drugie z  przyczyn zawinionych przez kredytobiorcę. Tym samym fakt, że w ciągu lat wartość mieszkań w danej okolicy znacznie spadła, nie stanowi podstawy wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu. Ponadto bank może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego, jeśli kredytobiorca odmówił udzielenia bankowi upoważnienia w  przypadku, gdy nie posiada wymaganego przez bank ubezpieczenia tej nieruchomości lub tego lokalu od zdarzeń losowych, bądź nie utrzymuje nieruchomości obciążonej w  stanie niepogorszonym lub nie uiszcza w terminie podatków i obowiązkowych opłat związanych z korzystaniem z tej nieruchomości lub tego lokalu. W dwóch ostatnich przypadkach bank może (ale nie musi ex lege) wstrzymać wypłatę odwróconego kredytu hipotecznego.
Okres wypowiedzenia przez bank umowy odwróconego kredytu hipotecznego wynosi 30 dni.

Źródło : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2014
http://www.rpo.gov.pl/pl/content/odwr%C3%B3cona-hipoteka